آدرس

اهواز

شماره تماس

پست الکترونیکی

khzshooting@gmail.com

کانال ارتباطی

درباره ی هیات

هیات تیراندازی استان خوزستان